Hodnotit / sdílet na:

Co jsou vlastní příjmy při uplatnění slevy na dani

Dle §35ba může jeden z manželů čerpat na druhého slevu na dani ve výši 24 840 Kč, pokud nemá druhý z manželů příjem vyšší než 68 000 Kč a pokud spolu žijí ve společné domácnosti. V případě, že druhý z manželů je držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tj. na 49 680Kč. Slevu na dani lze uplatnit pouze po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku).


Pro uplatnění slevy na dani na manželku/manžela je nutné tedy splnit tyto dvě podmínky:


 • manželé musí žít ve společné domácnosti
 • vlastní příjem manžela/manželky nepřesáhne v úhrnu částku, která činí pro rok 2013 - 68 000 Kč
 • Slevu na manželku/manžela, v případě že splňuje podmínky uvedené výše, lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.


Od 1. 1. 2013 nově platí, že slevu na manželku (manžela) si nemůže uplatnit poplatník, který má příjmy podle §7 (z podnikání), případně §9 (z pronájmu), u těchto příjmů uplatní výdaje procentním paušálem a součet dílčích základů, u kterých byl paušál uplatněn, je vyšší než 50% celkového základu daně (nový §35ca ZDPř). Toto ustanovení platí i pro poplatníky, kteří mají rovněž příjmy ze závislé činnosti (jsou i zaměstnanci).

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Do příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné, atd. vyplacené za prosinec až v lednu následujícího roku, se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) toho roku, kdy byly tyto dávky skutečně vyplaceny.

Naopak je tomu u příjmů ze závislé činnosti dle §6 o daních z příjmů, kde se postupuje podle §5 odst. 4 o daních z příjmů, v němž se uvádí: "Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období." To znamená, že příjmy ze závislé činnosti za prosinec, které byly zaměstnanci vyplaceny až v lednu následujícího roku, se zahrnují do vlastního příjmu manželky/manžela předcházejícího zdaňovacího období.


Vlastními příjmy se rozumí a mezi vlastní příjmy se zahrnuje především:


 • hrubý příjem z pracovního poměru
 • nemocenské dávky - náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, OČR (ošetřování člena rodiny), peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
 • příjmy z podnikání
 • příjmy z nájmu
 • všechny druhy důchodů
 • podpora v nezaměstnanosti
 • příjmy získané dědictvím
 • příjmy z prodeje majetku nepatřícího do SJM


Příjmy, které se do vlastních příjmů manžela či manželky nezahrnují:


 • dávky státní sociální podpory (Porodné, Rodičovský příspěvek)
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen
dětský bazárek