Hodnotit / sdílet na:

Žádost o nový občanský průkaz (OP)

Při změně trvalého pobytu je třeba k žádosti o nový OP doložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • 1x fotografii,
 • občanský průkaz,
 • potvrzení o změně trvalého pobytu.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního OP při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • rodný list,
 • 1x fotografii,
 • doklad o státním občanství.

K vydání OP při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz je třeba předložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • dosavadní občanský průkaz,
 • 1x fotografii.

K vydání OP při změně údaje musíte doložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • dosavadní občanský průkaz,
 • 1x fotografii,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání OP náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený je nutné doložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • 1x fotografii,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení OP).

K vydání OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky musíte předložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • 1x fotografii,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání OP pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • 1x fotografii,
 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

K vydání OP občanovi, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, je třeba doložit:


 • Vyplněnou žádost o vydání OP,
 • 1x fotografii,
 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

Formuláře:


Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podává pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.