Hodnotit / sdílet na:

Rodný list - Vydání rodného listu novorozence

Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno jednat (podat žádost) zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě po porodu ošetřeny. Není-li tak učiněno je povinen podat žádost rodič dítěte. Některé matriky vyžadují od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavuje porodnice. Žádost se podává do tří pracovních dnů po porodu.

Potřebné doklady k vystavení rodného listu novorozence rodička předloží ve zdravotnickém zařízení, kde porodila, nebo následně rodič přímo na příslušném matričním úřadě.


U dítěte narozeného v manželství předloží rodič (nejčastěji otec dítěte) na matričním úřadě:


 • platné občanské průkazy obou rodičů, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince
 • originál, popřípadě úředně ověřenou fotokopii oddacího listu rodičů dítěte
 • souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů dítěte
 • případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka na matričním úřadě:


 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • prohlášení o jménu (jménech) dítěte
 • je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • je-li matka ovdovělá - úmrtní list manžela
 • případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů na matričním úřadě:


 • platné občanské průkazy obou rodičů dítěte, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení pobytu pro cizince
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) podepsané oběma rodiči
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • rodné listy obou rodičů dítěte
 • případně další doklady, potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození


Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, provede po obdržení potřebných podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

Matriční úřad při vystavení rodného listu postupuje podle následujících právních předpisů:


 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • Související předpisy - Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)

Rodný list narozeného dítěte vydá matriční úřad jednomu z rodičů:


 • osobně - po předložení občanského průkazu
 • doporučeně poštou - do vlastních rukou na uvedenou adresu
Dětská výživa