Hodnotit / sdílet na:

Otrava návykovými látkami a alkoholem

U intoxikovaných nemívají logické argumenty valný význam, proto při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze spoléhat na komunikaci s poškozeným. Návykové látky (zejména pervitin a halucinogeny), dokonce zvyšují riziko agresivního jednání.

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog:


Vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze, neboť intoxikovaní (hlavně drogami), prudce reagují na neverbální komunikaci (tzv. mluvení tělem, gestikulace).

Co nejdříve přivolat odbornou pomoc, a to i při pouhém podezření na otravu.

Základní pravidla pro první pomoc při otravě návykovými látkami:


 • zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu - zvláště v případě, kdy došlo k otravě vdechováním škodlivých látek
 • nepodávat černou kávu, mléko ani alkohol
 • snažit se opatřit látku nebo informace o látce, která byla požita - tato informace usnadní další léčbu, na řadu látek existují účinné protijedy

V případě, že je poškozený při vědomí a k otravě došlo ústy:


 • podat větší množství vody, vhodné je přidat i živočišné uhlí, je-li po ruce
 • stlačením kořene jazyka vyvolat zvracení
 • zajistit neustálý dohled
 • zabránit prochladnutí
 • ošetřit případná zranění

V případě, že je poškozený při vědomí a k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím:


 • zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu
 • nevyvolávat zvracení - látka neprošla zažívacím ústrojím
 • zajistit neustálý dohled
 • zabránit prochladnutí
 • ošetřit případná zranění

V případě, že je poškozený v bezvědomí:


 • položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk
 • sledovat dýchání - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (zakloníte hlavu postiženého, sáhnete mu do úst a odstraníte zvratky či cizí těleso) a zahájit dýchání z úst do úst
 • zajistit neustálý dohled
 • nevyvolávat zvracení
 • nepodávat nic ústy
 • zabránit prochladnutí
 • ošetřit případná zranění

Specifika otrav u různých návykových látek:


 • Alkohol - nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nepodceňujte tedy těžší opilost a raději volejte lékaře!
 • Marihuana a hašiš - úzkostné stavy, během nichž je postižený schopen ublížit nejen sobě, ale i druhému, zajistit proto patřičný dohled. Lékařská pomoc je důležitá, neboť po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy.
 • Halucinogeny (LSD a tripy) - způsob užití ústy (prášek nebo tablety), porucha vizuálního i jiného smyslového vnímání, změna vnímání prostoru, barev, tónů, … Návaly úzkosti, které mohou vést k bezhlavým útěkům, agresivnímu jednání vůči sobě i okolí. Postižený má rozšířené zornice, potí se, má zrychlené dýchání, vyšší krevní tlak. Důležité je zajistit nepřetržitý dohled více osobami. Lékařská pomoc je nezbytně nutná!
 • Pervitin - riziko nebezpečného a nesmyslného jednání, nutné zajistit dohled více osobami. Objevují se také úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace.
 • Opioidy (heroin) - látky ovlivňující centrální nervový systém, ulevují od bolesti. Jsou vyráběny z opiového máku (opium, heroin), nebo ze syntetických (umělých) surovin (metadon). Vyskytují se v podobě tablet, kapslí či roztoků. Dlouhodobé užívání a zneužívání může vyvolávat tělesnou závislost a abstinenční příznaky. Při předávkování jsou příznaky podobné těžké opilosti. Dostavuje se tlumivý účinek na dýchání, časté je bezvědomí a zástava dechu.
 • Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) - postižený je velmi silně cítit těmito látkami. Při silné otravě může rychle dojít k zástavě dechu a bezvědomí.

Související témata, články