Hodnotit / sdílet na:

Úraz elektrickým proudem

Při úrazu elektrickým proudem může dojít k bezvědomí a zástavě dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké spáleniny. I když se zdá, že postižený utrpěl jen malé popálení, vyhledejte vždy lékařské ošetření.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem – nízké napětí do 1000 voltů (V):


 • vypněte proud
 • nesnažte se postiženého odtáhnout, dokud nepřerušíte kontakt mezi postiženým a elektrickým vodičem - nejlépe nevodivou holí (dřevěnou násadou smetáku)
 • při zástavě dechu proveďte ihned umělé dýchání
 • došlo-li k srdeční zástavě, proveďte srdeční masáž
 • jakmile postižený sám dýchá, uložte jej do stabilizované polohy a proveďte protišoková opatření
 • kontrolujte životní funkce - dech a puls
 • ošetřete popáleniny - chlaďte a sterilně je kryjte
 • zavolejte odbornou pomoc

První pomoc při úrazu elektrickým proudem – vysoké napětí nad 1000 voltů (V), eventuelně blesk:


 • zajistěte vypnutí proudu odborníkem
 • zavolejte odbornou pomoc
 • do vypnutí proudu se zdržujte ve vzdálenosti 18 metrů od postiženého
 • po vyproštění proveďte resuscitaci a protišoková opatření
 • chlaďte a sterilně kryjte popáleniny
 • zajistěte převoz postiženého do nemocnice

Jak se zachovat při bouřce ve volné přírodě


Pokud vás zastihne bouřka ve volné přírodě, snažte se vyhnout vyvýšeným místům, vysokým osamoceným stromům, vodním plochám a bezprostřední blízkosti železných konstrukcí, kde hrozí největší nebezpečí zásahu bleskem.

Pokud se nemáte před bouřkou v otevřené přírodě kam schovat, je prý nejlepší zaujmout polohu v podřepu s nohama a rukama u sebe.
dětský bazárek