Hodnotit / sdílet na:

Dohoda o provedení práce

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru, ale uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) nijak neomezuje.

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Ani výkon práce na základě dohod však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda.

Dohodu o provedení práce (DPP) je třeba uzavřít výhradně písemnou formou za účelem zvýšení efektivnosti kontroly zejména nelegálního zaměstnávání. Účastníci se nově nazývají smluvními stranami.

Nově od 1. 1. 2012 musí být v dohodě uveden termín skončení dohody a doba, na kterou se dohoda uzavírá (§ 75 ZP). Jiný povinný obsah sjednávané dohody právní úprava nestanoví.

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být od 1.1.2012 větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Dohodu o provedení práce lze uzavírat i na opakující se činnosti, pokud budou dodrženy ostatní podmínky, tj. v rámci kalendářního roku nebude překročen přípustný objem výkonu práce 300 hodin.

Údaje uvedené v DPP:


  • pracovní úkol (druh dohodnuté práce)
  • sjednaná odměna za jeho provedení
  • doba, v níž má být pracovní úkol proveden
  • rozsah práce (vymezení pracovního úkolu v hodinách)
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá

DPP končí provedením dohodnutých prací (splněním pracovního úkolu). Pro případ, že pracovní úkol nebude splněn v dohodnuté době, lze v dohodě o provedení práce sjednat možnost odstoupení od dohody. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.