Hodnotit / sdílet na:

Výpověď z pracovního poměru a výše podpory v nezaměstnanosti

Už v roce 2010 neměl a nadále v roce 2011 nemá podle platných pravidel nárok na podporu ten, kdo v posledních šesti měsících před (opětovným) zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání, zprostředkované úřadem práce. Takovému uchazeči se podpora nesnižuje, ale rovnou odmítá.

Nárok na plnou výši podpory v roce 2011 nebude mít ten, kdo z práce odejde z vlastní vůle a bez udání důvodu. V takovém případě má nárok pouze na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, zatímco ostatní začínají na 65%.

Podpora neklesne jen tehdy, pokud zaměstnanec od zaměstnavatele dostane výpověď.

Lidé by si ale měli dát pozor nejen tehdy, když sami podají výpověď, ale nižší podpora hrozí i těm, které chce propustit zaměstnavatel. Jestliže (bez "vážných důvodů") přistoupí na dohodu, riskují tím snížení podpory.

Znamená to tedy, že ten, kdo dá výpověď nebo odejde dohodou, dostane nižší podporu. Ve standardní výši mu podpora zůstane jen tehdy, jestliže šlo o "vážné důvody".

Vážný důvod podle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti spočívá v:


  • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let
  • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou
  • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte
  • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera
  • zdravotních důvodech § 56 zákoníku práce (zaměstnanec nemůže na základě lékařského posudku vykonávat práci a nebyl do 15 dnů zaměstnavatelem přeložen na jiné vhodné místo
  • nevyplacení mzdy zaměstnanci do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti
  • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele

Vážné důvody sice definuje zákon, ale poměrně volně. Posouzení v konkrétním případě bude záviset na "řadovém pracovníkovi" úřadu práce, případně na jeho nadřízených. Nebude-li s rozhodnutím uchazeč o zaměstnání souhlasit, nezbude mu než se obrátit na soud.

dětský bazárek