Hodnotit / sdílet na:

Rodičovský příspěvek

Miminko

Rodičovský příspěvek je v zásadě pro všechny stejný bez ohledu na předchozí příjem a většinou navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (PPM; lidově také označována jako "mateřská"), na kterou má pojištěnec nárok po dobu 28 týdnů.


NEPŘEHLÉDNĚTE: Změny v čerpání rodičovského příspěvku v roce 2012.


Nárok na rodičovský příspěvek (v roce 2011)


  • Aby měl rodič nárok na rodičovský příspěvek, musí po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečovat o dítě, které je nejmladší v rodině.
  • Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte.
  • Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i odpovídající výši příspěvku.

Základní informace: Změna pravidel pro výplatu rodičovského příspěvku v roce 2011.

Rodičovský příspěvek činí v roce 2011 7 600 Kč do 9. měsíce dítěte, dále je pak jeho výše stanovena podle délky čerpání ve čtyřech výměrách daných v pevných měsíčních částkách:

  • zvýšená výměra 11 400 Kč
  • základní výměra 7 600 Kč
  • snížená výměra 3 800 Kč
  • nižší výměra 3 000 Kč

O vybranou dobu a výši čerpání (zvýšený a základní výměr) rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři, a to pouze v rozhodných obdobích (druhý kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a v 9. měsíci věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná, a to i v případě, že se rodiče v pobírání rodičovského příspěvku střídají.

O změnu může ale požádat pouze ten, kdo má nárok na mateřskou. Ti co nárok nemají, např. (nezaměstnaní nebo OSVČ, která si neplatila nemocenské pojištění), spadají automaticky do čtyřletého režimu.

Nezaměstnaní rodiče si nemohou zvolit jinou než čtyřletou variantu. Dostávají ji hned od porodu, protože v prvních měsících nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Do 9. měsíce dítěte mají tedy nárok na 7 600 Kč, od 10. měsíce do 48. měsíce dítěte pouze na sníženou výměru ve výši 3 800 Kč měsíčně. Celkově tedy dostanou tito rodiče v roce 2011 216 600 Kč.

Zatím co dvou a tříletá varianta se nemění, klesne čtyřletá varianta až o 45 600 Kč oproti roku 2010.

O formu čerpání ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den. O rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (doba pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, je 28 týdnů, resp. 37 týdnů po porodu vícerčat).

O formu čerpání v základní výměře 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. O klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 9. měsíce věku.

Čerpání ve snížené výměře 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte náleží rodiči, jež nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku. Po 9. měsíci věku dítěte je mu vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.


Nárok na rodičovský příspěvek u zdravotně postižených dětí


U zdravotně postižených dětí má rodič nárok nejdříve ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého nebo po skončení čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na to, jakou možnost čerpání rodičovského příspěvku zvolil před posouzením zdravotního stavu dítěte.

Pokud dítěti, o které rodič pečuje a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, je přiznán příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši.

Pokud dítě, o které rodič pečuje a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, je posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tomuto dítěti nebyl přiznán příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře 3 000 Kč od 7 do 15 let věku dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře do 7 let věku dítěte náleží i v případech, kdy dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě není nejmladším dítětem v rodině, pokud by jinak náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené výměře anebo by nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině již nebyl.

Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého. Obdobně se postupuje u dítěte, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek po 7 roce jeho věku.Dětská výživa