Hodnotit / sdílet na:

Rozdělení příjmů na spolupracující osobu

Jednou z možností, jak ušetřit na dani z příjmu a sociálním pojištění, pokud se nám daří vytvářet slušné zisky z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, je rozdělení příjmů na spolupracující osobu.

Abychom mohli rozdělit vlastní příjmy a výdaje na osobu nebo osoby, které s námi žijí ve společné domácnosti a které zdaní tyto části ve vlastním daňovém přiznání, musíme tuto skutečnost o spolupráci nahlásit na příslušném finančním úřadě (FÚ), ale i na OSSZ a ZP.

Stejně jako my budou muset tyto spolupracující osoby odvést z dílu, který jsme na ně převedli, zdravotní pojištění a při vyšším zisku také sociální pojištění.

Výpočet příjmů spolupracujících osob dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu


Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2] provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby:

  • Podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50%; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.

  • V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30%; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce.

  • U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná.

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat:


  • na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky
  • na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d
  • na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) díky nízkým příjmům

Nezapomeňte tedy, že:


  • výše podílu na společných příjmech a výdajích musí být stejná
  • spolupráci lze vykazovat i po měsících, a to ve výši 1/12 povolené sumy za každý měsíc, což se hodí např. u dítěte, na které během roku přestanete uplatňovat slevu na dani
  • celková výše převedeného podílu nesmí přesáhnout 50% z vašeho zisku
dětský bazárek