Hodnotit / sdílet na:

Samoživitel / samoživitelka

Speciální dávky pro "samoživitelky" v našem sociálním systému neexistují. Žena starající se sama o nezaopatřené dítě má nárok na stejné dávky jako jiné matky. To samé platí i o "samoživiteli" (otci), do jehož péče byly po rozvodu svěřeny nezaopatřené děti.

K výpočtu sociálních dávek se posuzuje nejen vlastní příjem samoživitelky, ale i alimenty od otce dítěte (dětí). O tyto dávky nelze žádat zpětně.

Přídavek na dítě a na bydlení


Přídavek na dítě a na bydlení - při splnění podmínek násobku životního minima (ŽM) má samoživitelka každý měsíc nárok na přídavek na dítě (děti) v dané výši podle věku dítěte, eventuelně i na přídavek na bydlení. V oblasti sociálních dávek se u samoživitelky příjem otce dítěte (dětí) do součtu příjmů domácnosti nepočítá pouze v případě, že žena předloží soudní potvrzení o svěření dítěte do vlastní péče - rozsudek o výživném.

OČR (ošetřovné)


OČR - výjimku v dávkách tvoří pouze ošetřovné (OČR), dávka z nemocenského pojištění, a to při splnění daných podmínek pro jeho výplatu. Zde má samoživitelka nárok na 16 kalendářních dnů namísto 9 kalendářních dnů. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Dávky v hmotné nouzi


Dávky v hmotné nouzi - s rozsudkem o výživném se může samoživitelka v případě nedostatečných příjmů obrátit na sociální odbor městského úřadu podle místa trvalého bydliště, kde posoudí, zda má nárok na dávky v hmotné nouzi - doplatky do životního minima (ŽM).

Úprava výživného


Úprava výživného - je i na otci dítěte, aby se spolupodílel na nákladech pro své dítě. Dalším řešením vylepšení finanční situace neúplné rodiny je tedy úprava výživného. V případě, že se bývalí manželé nemohou sami o zvýšení výživného domluvit, zbývá využít možnosti a nechat si výživné upravit (zvýšit) soudně. Tyto návrhy k soudu žadateli bezplatně sepíší např. na sociálním odboru, oddělení sociálně právní ochrany dětí.